” شرط  بندی مستقیم”

بطور کلی  شرط بندی های مختلفی در هر مسابقه اسب دوانی وجود دارد :

 Win

این شرط بندی همانطور که از نامش پیداست مستلزم انتخاب اسبی است که در مسابقه اول میشود

و نرخ شرط بندی در این حالت (و همچنین دو نوع شرط بندی دیگر) به معنی مقدار پولی است که

مسیر از هر موجودی  برای پوشش هزینه ها برداشت کرده است . عموما ۲۰-۱۵٪ بستگی به مسیر . 

 .قرار میدهند توزیع میشود Place را در اولین Win  سپس باقیمانده به کسانی که بلیط های 

  .است Placeو  Show جدا از موجودی Win موجودی 

 بر اساس سطح هر اسب  مشخص میشود و این شرایط برای کیفیت سطح شرط بندی Win شانس 

کمی مشکلی است.

به هر حال اگر مایل هستید این نوع شرط بندی را در هر مسابقه انجام دهید باید بطور میانگین در

هر سه مسابقه بتوانید پول دریافت کنید .

.این نوع شرط بندی نیاز به انتخاب اولین یا دومین اسب برنده دارد

Place

 است Win دریافت پول در این شرط بندی آسانتر ازشرط بندی  

شانس این شرط بندی و بازده احتمالی آن در دسترس عموم قرار نمیگیرد به این دلیل که بستگی به این دارد

کدام اسب برنده اول و کدام برنده دوم میشود . اگر چه راههای وجود دارد که بر اساس محاسبه مقدار پول

شرط بندی در هر اسب و جایگاه شرط بندی میتوان آنرا تعیین کرد .

. این شرط بندی ساده ترین راه برای شرط بندی مستقیم و دریافت پول میباشد و لازم

Show

است که برنده اول دوم یا سوم را انتخاب کنید .در حقیقت شرط بندی بین سه گروه تقسیم میشود

به هرحال بازده آن کمتر از شرط بندیهای دیگر است .

بیشتر بخوانید : اصطلاحات شرط بندی روی اسب

“شرط بندی غیر مستقیم”

همه شرط بندیهای غیر مستقیم به شرط بندی های عجیب معروف هستند  .

ساده ترین شرط بندی غیر مستقیم EXACTA  است که دو برنده اول در یک مسابقه اسب دوانی در یک رده مشخص انتخاب میشود، همچنین شرط بندی  QUINELLA که دو برنده اول در یک مسابقه در هر رده ای انتخاب میشود گرچه این شرط بندی بطور  گسترده در دسترس نیست .

 . انتخاب برنده در دو مسابقه پی در پی و متوالی صورت میگیرد DOUBLEشرط بندی