آموزشبازیهای کازینویی

آموزش شلم (Shelem)

این بازی از کلمه “ slam“ انگلیسی و “ chelem“ فرانسه گرفته شده است و معنی آن جمع آوری تمام برگ های بازی است. هدف این بازی رسیدن به امتیاز توافق شده (معمولأ 1200) زودتر از رقیب است. به نظر می آید این بازی بعد از حکم ‚ محبوبترین بازی در ایران باشد و افراد زیادی این بازی را بلدند .

Image result for chelem game

شرح مختصر بازی

در این بازی هر بازیکن 12 برگ دریافت می‌کند . بعد شروع به خواندن امتیازی که می‌توانند

بگیرند می‌کنند. مثلآ 125 امتیاز از کل 165 امتیاز ممکن. کسی که امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاکم تعیین می‌شود.

سپس او با همکاری یارش باید تلاش کند تا امتیاز تعهد شده را کسب کند.در اینصورت او به

همان تعداد امتیاز که کسب کرده امتیاز دریافت می‌کند.بازی ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک تیم زودتر به امتیاز نهایی برسد.

در این بازی بردن هر دست 5 امتیاز دارد. هر 5 لو، 5 امتیاز ‚ هر 10 لو ، 10 امتیاز و هر تک

آس هم 10 امتیاز دارد . به این ترتیب در مجموع کل امتیاز یک بازی 165 امتیاز است13×5 + 4×5 + 4×10 + 4×10=165 :

شرح کامل بازی

۱) دست دادن :

یک نفر از بین چهار نفر با قرعه به عنوان اولین پاسور )دست دهنده

( انتخاب می‌شود. در دست های بعد به ترتیب از سمت راست دیگران دست می‌دهند.

به نحوی که بعد از چهار دور بازی همه یک بار دست داده باشند و به همین ترتیب دست

دادن می‌چرخد. نفری که دست می‌دهد ابتدا 12 برگ به نفر سمت راست، 12 برگ به نفر

روبه رو، 12 برگ به نفر سمت چپ، 4 برگ به پشت روی زمین و 12 برگ آخر را برای خود

دست می‌دهد. )توجه کنید که همیشه باید دست شامل آخرین برگ در دست خود پاسور باشد( در این جا مرحله دست دادن تمام می‌شود .

۲) (تعهد کردن) اعلان ـ خواندن :

نفر سمت راست پس از مرتب کردن دستش امتیازی را فکر می‌کند می تواند بگیرد را اعلام

می‌کند. این امتیازنمی‌تواند زیر 100 باشد. پس از آن نوبت نفر سمت راست او است.

او یا باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را بخواند یا اعلام “پاس“ کند . کسی که پاس

دهد دیگر نمی‌تواند در امتیازخوانی تا پایان این دور بازی شرکت کند. سپس نوبت نفر سمت

راست او می رسد . او هم به همین ترتیب‚ یا باید بالاتر از آخرین امتیاز خوانده شده بخواند یا پاس دهد .

این مرحله آنقدر ادامه می یابد تا 3 نفر پاس کرده و کسی که آخرین امتیاز را خوانده به عنوان حاکم بازی را آغاز می‌کند .

۳) آغاز بازی :

بعد از مشخص شدن حاکم ‚ او 4 برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه

خود زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای کسب امتیاز تعهد

شده صورت می‌گیرد.پس از این که او 4 برگ را زمین گذاشتکه این برگها جزء برگهای برده

حساب می‌شوند حاکم با پائین انداختن برگ حکم ، بازی را شروع می‌کند. (دقت کنید که حتما

برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است.)

سپس به همان ترتیب حکم ، بازیکنان از سمت راست شروع به بازی می‌کنند. بازی دقیقا

مانند حکم پیش می‌رود تا برگها تمام شوند

Image result for Shelem game

۴) شمارش امتیاز :

بعد از پایان بازی نوبت به شمارش امتیازها می رسد. برای این کار برگهای برنده شده را

می‌شماریم‚ در ازای هر 4 برگ )یک دست از بازی) 5 امتیاز ‚ در ازای هر برگ 5لو، 5 امتیاز‚

در ازای هربرگ 10 لو، 10 امتیاز و در ازای هر برگ تک )آس( هم 10 امتیاز منظور می شود.

بعد از شمردن امتیاز یک تیم ‚ با کم کردن آن از 165، امتیاز تیم دیگر مشخص می‌شود.

اگر تیم حاکم امتیازی را که تعهد کرده ‚ یا بیشتر از آن امتیازرا گرفته باشد ‚ همان عدد امتیاز

او خواهد بود. اما اگر کمتر از آن امتیاز تعهد شده باشد‚ منفی آن )امتیاز تعهد شده

( را دریافت خواهد کرد . تیم رقیب هم هر اندازه که امتیاز بگیرد برایش منظور خواهد شد .

قانون شلم

اگر تیم حاکم موفق به جمع کردن کلیه برگ‌ها شود ‚ می‌گویند “شلم“ کرده است .در چنین

حالتی به جای 165 امتیاز ، 330 امتیاز به آنان تعلق می‌گیرد مشخص است که تیم حاکم

هرگز شلم نمی‌شود‚ زیرا در اول بازی فرد حاکم چهار برگ را به عنوان برده از دست خود خارج می‌کند .

قانون یاسا :

اگر امتیاز تیم حاکم از تیم رقیب کمتر شود) یعنی کمتر از 85 امتیاز( در اینجا تیم حاکم یاسا

می‌شود و به جای اینکه به تعداد امتیاز تعهد شده منفی بگیرد‚ کل 165 امتیاز را منفی می‌گیرد .

۵) پایان بازی :

معمولآ بازی شلم تا امتیاز 1200 بازی می‌شود اما با توافق بازیکنان ‚ در آغاز بازی می‌توان

آن را تغییر داد. امتیازهای 660 و 330 امتیازات معمولی هستند که می‌توانند جایگزین عدد 1200 شوند .

جدول بازی

برای نگهداری و ثبت امتیازها یک جدول سه ستونی مانند شکل زیر کشیده می‌شود. هر یک

از ستون‌های چپ و راست متعلق به یک تیم است و در ستون وسط امتیاز تعهد شده در هر بازی را می‌نویسم.

همچنین بعد از اینکه هر چهار بازیکن دست دادند و دوباره نوبت دست دادن به نفر اول

رسید‚ یک خط افقی در ستون وسط می‌کشیم تا مشخص شود که دست دادن دست بعد با چه کسی است مثالی از بازی :

الف‚ ب‚ ج و د نام چهار بازیکن ما می باشد که به ترتیب در سمت راست یکدیگر نشسته‌اند.

پس الف و ج در یک تیم و ب و د نیز در یک تیم هستند:

دور اول :

جدول امتیازات را می‌کشیم. دست دادن هم از بازیکن الف شروع می‌شود. ابتدا ب که در

سمت راست الف نشسته باید شروع به خواندن بکند.

او می‌خواند 110، ج می‌خواند 115، د پاس می‌دهد. الف می‌خواند 125، ب می‌خواند 130،

ج پاس می‌دهد.(اینک فقط الف و ب مانده اند). الف می‌خواند 135 و ب پاس می‌دهد.

بازی انجام می‌شود و تیم ب و د 35 امتیاز دریافت می‌کند و در نتیجه امتیاز تیم الف و ج

130 می‌شود: (165-35=130) در این حالت امتیاز تیم ب و د همان 35 امتیاز ثبت می‌شود،

اما تیم الف و ج به دلیل اینکه نتوانسته‌اند تعهدشان را انجام دهند 135 امتیاز منفی می‌خورند . پس جدول دور 1 نوشته می‌شود:

دور دوم :

حالا نوبت ب است که دست بدهد. پس از دست دادن ج باید اعلان کند. او مستقیما پاس

می‌دهد. د می‌خواند 125، الف پاس می‌دهد. ب هم پاس می‌دهد. پس د با 125 امتیاز تعهد

شده حاکم می‌شود. تیم ب و د موفق می‌شود 150 امتیاز بگیرد. پس تعهد خود را انجام

داده است. پس تیم ب و د 150 امتیاز و تیم الف و ج 15 امتیاز گرفته است. در جدول دور

دوم می‌نویسیم: امتیاز ب و د : 150 + 35=185 جمع امتیازات را می نویسیم. و امتیاز تیم الف و ج : -135+15= -120

دور سوم :

ج دست می‌دهد. د می‌خواند 100‚ الف می‌خواند 120‚ ‚ب می‌خواند 125‚ ج پاس می‌دهد.

د می‌خواند 130‚الف می‌خواند 135‚ب می‌خواند 140‚ د پاس می‌دهد. الف می‌خواند 150 و

ب هم پاس می‌دهد. پس الف با 150 امتیاز حاکم می‌شود.

بازی انجام می‌شود و تیم الف و ج موفق به جمع کردن همه برگ‌ها و در نتیجه شلم کردن

می‌شود. پس 330 امتیاز می‌گیرد و تیم ب و د هیچ امتیازی نمی‌گیرد.دور سوم در جدول

ثبت می‌شود: الف و ج: -135+ 330=195 و تیم ب و د هم همان امتیاز قبلی: 185+ 0=185

دور چهارم :

د دست می‌دهد. الف می‌خواند 130 ‚ ب و ج پاس می‌دهند. د می‌خواند 135 و الف هم پاس

می‌دهد. بازی انجام می‌شود و تیم ب و د 135 امتیاز می‌گیرند( و الف و ج 30 امتیاز).

پس امتیازات در جدول ثبت می‌شود: الف و ج : 195+30=225 و تیم ب و د : 185+

135=320در زیر امتیاز تعهد شده ستون وسط یک خط می‌کشیم ‚ به این معنی که یک دور

کامل همه دست داده‌اند و دست دادن دوباره به نفر الف رسیده. این کار را در هر چهار

دست یکبار تکرار می‌کنیم تا پاسور اشتباه نشود. بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا یک

تیم زودتر به امتیاز 1200 یا بالاتر برسد.

الف و ج امتیاز ب و د


-135 135 35
-120 125 185
195 150 185
225 135 320

Image result for Shelem game

بازی دو نفره

سیستم بازی به همان شکل است . اما برای پر کردن جای خالی دو نفر بازیکن دیگر از زمین کمک می‌گیریم ، به شکل زیر :

۱) دادن دست:

یک نفر به حکم قرعه دست می‌دهد . (دست دادن به ترتیب بین دو نفر تقسیم می‌شود و هر

بازیکن یک دست را دست می‌دهد . بعد از هر دو بازی یک خط کشیده می‌شود که نشانه

نوبت دست دادن بازیکن اول است ) .

دست دادن به این ترتیب است که فرد پاسور ابتدا 12 برگ به نفر مقابل و بعد 12 برگ به خودش می‌دهد .

سپس به ترتیب یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، یک دسته 4 برگی جلوی خودش ، دوباره

یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، یک دسته 4 برگی جلوی خودش ، یک دسته 4 برگی

جلوی نفر مقابل ، سپس یک دسته 4 برگی در وسط ، و در آخر آخرین 4 برگ را به صورت یک دسته جلوی خودش می‌گذارد .

دقت کنید که حفظ ترتیب در دست دادن کاملأ مهم است.

۲)( تعهد کردن ) اعلان ـ خواندن:

کاملأ شبیه به حالت چهار نفره ؛ ابتدا نفر مقابل اعلام امتیاز مورد نظر خود را می‌کند، اگر

فرد پاسور موافق باشد پاس می‌دهد وگرنه امتیازی بالاتر اعلام می‌کند(امتیازها فقط مضرب

5 می‌توانند باشند، یعنی 5تا، 5تا ) . این قدر امتیاز خواندن طول می‌کشد تا یک نفر پاس دهد.

۳)آغاز بازی:

بعد از مشخص شدن حاکم‚ او 4 برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه

خود زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای کسب امتیاز تعهد

شده صورت می‌گیرد. پس از این که او 4برگ را زمین گذاشت )که این برگ‌ها جزء برگ‌های

برده حساب می‌شوند( حاکم با پائین انداختن برگ حکم بازی را شروع می‌کند.(دقت کنید که

حتمآ برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است.) پس از بازی

نفر دیگر، سه برگ اول سه دسته جلوی هر کس رو می‌شوند.

ابتدا حاکم از همان خال بازی شده یکی از این سه برگ مقابل را بازی می‌کند، نفر مقابل هم

از همان خال از سه برگ جلوی خود بازی می‌کند. اگر از خال بازی شده، برگی روی زمین

نباشد، بازیکن می‌تواند هر برگ دلخواه را بازی کند.

بعد هر کس که این دور را برده، دور بعد را از دست خود بازی می‌کند و بازی به همین

ترتیب ادامه می‌یابد . تا وقتی که همه برگ‌ها بازی شوند . طبیعتأ در اواخر بازی یک یا دو

دسته از برگهای جلوی فرد تمام می‌شوند.

در این حالت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و فرد باید با برگ روی همان یک یا دو دسته

باقی‌مانده بازی کند. شمارش امتیازها هم مانند همان بازی چهارنفره است.

در واقع زمین نقش یار هر کس را دارد ، تنها با این محدودیت که در هر بار فقط سه برگ برای بازی در اختیار می‌گذارد.

بیشتر بخوانید

برچسب ها

آرمان کیافر

آرمان کیانفر ۲۹ ساله ، دانشجوی تربیت بدنی ، علاقمند به فوتبال ، بسکتبال و ورزش های تیمی. سعی دارم که متفاوت ترین مطالب را برای شما در بتویاد بنویسم. امیدوارم از مطالبی که برای شما فراهم میکنم راضی باشید.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: کپی کردن مطالب از سایت بتویاد ممنوع میباشد

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید