هدف بازی:

ایت بال یک بازی اعلام ضربه ای است با یک توپ سفید (کیوبال) و ۱۵ توپ هدف شماره دار

از ۱ تا ۱۵٫ یک بازیکن باید توپ های از ۱ تا ۷ (توپ های تمام رنگی) و بازیکن دیگر توپ های ۹

تا ۱۵ (توپ های خطی) را در پاکت بیاندازد و وقتی گروه توپ های یک بازیکن همه وارد

پاکت شدند، آن وقت با وارد کردن توپ ۸ بطور قانونی در پاکت برنده گیم خواهد بود.

اعلام ضربه:

این سیستم یعنی اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل از ضربه می باشد اما

توپهای کاملا واضح قبل از ضربه نیازی به اعلام ندارند ولی این حق بازیکن حریف می باشد

که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نماید.


ضربه های ترکیبی و غیره که از طریق باند ضربه زده می شود به دلیل مشخص نبودن باند

و توپ وپاکت هدف اعلام می گردد . اما در زمان ضربه نیازی به اعلام جزئیات آن از قبیل

شماره باند – گوشه ها – توپهای به هم چسبیده و غیره نیست. توپهای که به طور خطا وارد

پاکت شوند در پاکت باقی می ماند بدون توجه به این که توپهای مورد نظر متعلق به ضربه

زننده و یا حریف او می باشد در زمان شروع گیم و پخش نیاز به اعلام ندارد و بازیکنی که در

اجرای پخش توپها به طور قانونی هر توپی را در پاکت بیاندازد بازی او ادامه دارد ولی هنوز

نیز آزاد می باشد و رنگی انتخاب نشده است.


بازیکن ضربه زننده می بایست اولین بار ضربه را به توپ خود بزند و اگر در ادامه توپ حریف

پاکت شود خطایی صورت نگرفته و بازیکن بعدی ادامه خواهد داد.

۱- چیدمان توپ ها

قدم اول در شروع بازی بیلیارد (سبک ایت بال) این است که توپ ها را بر روی میز

بچینیم.چینش توپ ها در سبک های مختلف با هم فرق میکند. بازی ایت بال با ۱۵ توپ هدف

و کیوبال انجام میشود. نکته ای که در چیدن توپ ها باید به آن توجه کرد این است که،

همیشه توپ شماره ی ۱ در نوک و توپ شماره ی ۸ در وسط مثلث قرار میگیرد، در مورد

توپ های دیگر قاعده ی خاصی وجود ندارد و در غیر این صورت چیدمان اشتباه است.

همچنین کیوبال نیز باید سر جای خودش قرار بگیرد.

۲- توپ های ایت بال

این بازی دارای دو مدل توپ است، توپهایی که نوار سفید دارند و به آنها striped گفته

میشود و توپ های بدون نوار رنگی که به آنها Solid میگویند. تفاوت این توپ ها نشان

دهنده ی این است که هربازیکن باید کدام توپ ها را وارد سبد کند.

حالا توپ هایمان را چیده ایم و باید بازی را آغاز کنیم.

نکته: اولین ضربه معمولا با قرعه کشی مشخص میشود. بعد از این که اولین ضربه زده شد،

اولین توپی که وارد سبد شود توپ بازیکن را مشخص میکند. یعنی این که اگر توپ نوار دار

وارد سبد شود بازیکن باید تا آخر بازی توپ های نوار دار را وارد سبد کند و برعکس. انتخاب

دیگر این است که بازیکنی که اولین ضربه را میزند طوری ضربه بزند که حداقل چهار توپ به

باند های میز برخورد کند. اگر هیچکدام از این اتفاقات نیفتد بازیکن مرتکب خطا میشود.

در صورت بروز خطا حریف ۲ انتخاب دارد:

۱- میتواند توپ ها را از اول بچیند و ضربه بزند.

۲- میتواند بازی را ادامه دهد و ضربه ی دوم را بزند.

بیشتر بخوانید

اگر بازیکن اولین ضربه را صحیح بزند اما به جای توپ های هدف کیوبال وارد سبدشود:

۱- تمام توپ هایی که وارد سبد شده است در سبد باقی میماند.

۲- این ضربه خطاست و با مرتکب شدن این خطا نوبت به بازیکن حریف میرسد که ضربه بزند.

۳- میز آزاد میشود یعنی، در صورت مرتکب شدن این خطا حریف آزاد است هر توپی را بخواهد (نواردار یا بدون نوار) را به عنوان توپ هدف انتخاب کند و به بازی ادامه دهد.

اگر در اثر اولین ضربه توپی از میز بیرون بی افتد بازیکن خطا کرده است. در صورت این اتفاق بازیکن ۲ راه دارد:

۱- به بازی ادامه دهد و ضربه ی دوم را بزند.

۲- بازیکن میتواند کیوبال را بردارد و پشت string line قرار دهد و دوباره اولین ضربه را بزند.

اگر توپ شماره ی ۸ در اولین ضربه وارد سبد شود:

۱- کسی که ضربه را زده میتواند درخواست کند تا توپ ها دوباره چیده شوند و ضربه ی جدیدی زده شود.

۲- در حالت دوم او میتواند به ضربه زدن ادامه دهد.

۳- اگر در زمانی که بازیکن ضربه زننده میخواهد توپ شماره ی ۸ را وارد سبد کند به اشتباه

کیوبال را وارد سبد کند، آنگاه بازیکن حریف یکی از این انتخاب ها را دارد: میتواند به بازی

ادامه دهد، میتواند توپ ها را از اول چیده و ضربه بزند و یا میتواند کیوبال را به دست گرفته

و در جایی که میخواهد قرار دهد (توجه کنید که این مکان باید قبل از نقطه ی قرار گرفتن کیوبال باشد) و ضربه بزند.

انتخاب توپ هدف

بعد از این که اولین ضربه زده شد باید توپ هدف خود را انتخاب کنید. همانطور که قبل تر

توضیح داده شد بازی ایت بال از دو گروه توپ تشکیل شده است، گروه اول توپ های نوار

دار (Striped) و گروه دوم توپ های بدون نوار (Solid). قانون این است که اولین توپی که

توسط هر بازیکن وارد سبد شود همان توپ هدف او خواهد بود. اگر در زمان اولین ضربه،

بازیکن توپ نوار دار شماره ی ۱۳ را وارد سبد کند، توپ های نوار دار توپ های هدف او خواهند بود.

اپر توپ هدف شما مشخص شد برای جلوگیری از تقلب در بازی همان اول اعلام کنید که

توپ هدف شما چیست. بعد از این نوبت به وارد کردن توپ ها در سبد میرسد. هر بازیکن

باید توپ های هدف خود را به ترتیب شماره وارد سبد کند و در نهایت توپ شماره ی ۸ را وارد سبد کرده و گیم را ببرد.

اگر در زمان ضربه ی اولیه توپ هایی از هردو گروه را وارد سبد کردید مجاز هستید تا به

انتخاب خود یکی از گروه توپ ها را به عنوان توپ هدف انتخاب کنید. گروهی را انتخاب کنید

که توپ های آن در موقعیت بهتری قرار دارند.

نحوه قرعه کشی lag:

در ایت بال و ناین بال به وسیله دو توپ غیر هم گروه با زدن به باند مقابل از منطقه کیچن

برای تعیین برنده و شروع کننده برک شات انجام می شود. بازیکن حق دارد تا قبل از برخورد

توپ حریف به باند روبرو ضربه خود را بزند و هر یک از توپ ها به باندی که از آن سمت

ضربه زده شده نزدیکتر شود، زننده آن برنده lag شده و می تواند خودش پخش کند یا از حریف بخواهد که او پخش کننده باشد.

خطاهای قرعه کشی:

در هنگام LAG اگر توپ بازیکن به یکی از باندهای کناری برخورد و یا داخل دهانه پاکت

بایستد و یا داخل پاکت بیافتد و یا از خط فرضی وسط میز عبور کند، خطا محسوب شده و lag را واگذار نموده است.

تعویض پخش گیم:

در هنگام LAG هیچ توپی نباید بر روی میز باشد به جز دو توپ که برای LAG شده. برنده

LAG اختیار پخش گیم را دارد و برنده هر گیم، گیم بعدی را شروع خواهد کرد؛ مگر اینکه کمیته

برگزاری یکی از موارد زیر را در مسابقه حاکم نمایند. ۱

– برنده هر گیم، گیم بعدی را آغاز کند.

۲- یک در میان پخش نمایند.

ضربه پرشی خطا:

با زاویه ۴۵ درجه و با چوب قانونی حداقل یک متر خطا نمی باشد. ولی اگر به زیر توپ ضربه زده شود و توپ پرش نماید، خطا محسوب می شود.

پخش قانونی (شروع گیم):

بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید (با توپ سفید از پشت خط شروع) طوری توپ ها

را پخش نماید که حداقل یک توپ در پاکت بیافتد. ۲- یا حداقل چهار توپ شماره دار با باند

برخورد نمایند. چنانچه او قادر به انجام شرایط فوق نباشد، خطا محسوب شده ولی بال این

هند انجام نمی شود و بازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن اولی بخواهد

مجدداً شروع کند و یا میز را به همان شکل قبول نماید.

پخش غیر قانونی (موارد اشاره شده در قسمت پخش قانونی انجام نپذیرد):

  1. حریف از همان وضعیت به بازی ادامه می دهد.
  2. حریف مجدداً پخش می نماید.
  3. حریف از بازیکن خاطی می خواهد که دوباره پخش نماید.

افتادن توپ در پاکت در زمان پخش:

چنانچه در یک پخش (شروع بازی) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود، آن عمل خطا می باشد.

  1. کلیه توپ های در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند (به جز توپ ۸ که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده).
  2. آن عمل خطا می باشد.
  3. میز باز محسوب می شود.

اگرتوپها در زمان پخش از میز بیرون پرتاب شوند:


اگر بازیکنی توپی را در زمان پخش به بیرون از میز پرتاب نماید این عمل خطا بوده و بازیکن بعدی اختیار دارد :
۱- میز را با شرایط موجود قبول کند .
۲- توپ سفید را پشت خط شروع قرار داده و بازی کند.

افتادن توپ سفید در پاکت در زمان پخش:

۱- چنانچه در یک پخش ( شروع بازی ) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود  کلیه ی توپهای در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند ( به جز توپ ۸ که شرح آن در قسمت

مربوطه داده شده) آن عمل خطا می باشد.


۲- میز باز محسوب می شود .
تذکر :  در شرایط بالا بازیکن بعدی توپ سفید را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازی خواهد

کرد و برای ضربه زدن به توپهای هدف که در پشت خط شروع قرار دارند باید طوری بازی کنند

که ابتدا توپ سفید از خط شروع گذشته و از طریق باند در برگشت با آنها برخورد نماید. و یا با ضربه برگشتی و یا ضربه کاروم استفاده نماید.

میز باز:

میز زمانی باز نامیده می شود که انتخاب گروه توپ های رنگی (SOLID) یا خطی (STRIPE)

توسط بازیکنان انجام نشده باشد. زمانیکه میز باز است ضربه زدن به توپ های تمام رنگی به

جهت در پاکت انداختن توپ های خطی و برعکس مجاز می باشد.

انتخاب گروه توپها:

گروه توپهای تمام رنگی و یا خطی در زمان پخش مشخص نمی گردد حتی اگر توپهای وارد

شده در پاکت از یک یا دو گروه باشند چون همیشه بلافاصله پس از پخش میز باز می باشد و

زمانی انتخاب گروه توپ ها مشخص می شود که بازیکنی یک توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش به طور قانونی وارد پاکت نماید.

ضربه قانونی:

به جز زمان پخش و زمانی که میز باز است (یعنی انتخاب گروه توپ ها صورت نگرفته است)

در کلیه بازی ها ضربه زننده باید ابتدا به توپ های گروه خود ضربه زده و یکی از آنها را در

پاکت بیاندازد و یا توپ سفید و یا هر توپ شماره دار با باند برخورد نماید.

ضربه اطمینان:

به جهت تاکتیکی یک بازیکن می تواند قبل از ضربه، ضربه اطمینان (safety shot) اعلام

نموده و توپ مشخصی را در پاکت انداخته و بازی را ادامه ندهد که این ضربه مجاز و قانونی

می باشد. پس چنانچه بازیکنی برای انداختن یک توپ مشخص قصد بازی مطمئن

(ضربه اطمینان) را دارد باید به داور و یا حریف خود اعلام نماید و اگر این اعلام انجام نشود و

توپی را در پاکت وارد کند، باید به بازی خود ادامه دهد. کلیه توپ هایی که با اعلام ضربه

اطمینان انجام می شود و در پاکت می افتد در پاکت باقی می مانند.

NEW YORK, NY – NOVEMBER 18: Billiards athlete Jennifer Barretta attends RackStarz 2012 calendar release party at Amsterdam Billiards on November 18, 2011 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/Getty Images for Rack Starz International)

ضربه های ترکیبی:

این ضربه قانونی است و شرایط آن تا زمانی صورت می گیرد که میز باز باشد. جهت تعیین رنگ می توان با یک توپ تک رنگ به توپ دو رنگ ضربه زد و یا برعکس و در این شرایط نمی توان ضربه اول را به توپ ۸ وارد نمود و اگر زده شود خطا محسوب می شود. در این ضربه کافی تنها کافیست توپی که می بایست وارد پاکت شود اعلام گردد.

توپهای در پاکت افتاده غیرقانونی:
یک توپ رنگی زمانی به طور غیر قانونی در پاکت می افتد که :
۱- همزمان با ارتکاب خطا باشد.
۲- توپ در پاکت اعلام شده نیافتد.

توپهایی که از میز به بیرون پرتاب میشوند:
زمانی که توپ از میز به بیرون پرتاب شود خطا محسوب می گردد مگر توپ ۸ که در آن صورت بازیکن گیم را باخته است. توپ های به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرند.

نوبت بازی توپ ۸:

چنانچه موقع ضربه قانونی توپ ۸ ، توپ سفید وارد پاکت شود و یا خطایی صورت گیردبه شرطی که توپ ۸ در پاکت نیفتد بازیکن گیم را نباخته است و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود.


تذکر : کلیه خطا ها باید قبل از ضربه بعدی اعلام شود در غیر این صورت خطا تلقی نخواهد شد .

باخت گیم:

بازیکن در شرایط ارتکاب خطا های زیر گیم را باخته است :
۱-در زمان افتادن توپ ۸ در پاکت مرتکب خطا شود. (بجز زمان پخش و شروع گیم)
۲-  هم زمان با آخرین توپ گروه خود توپ ۸ را وارد پاکت نماید.
۳- هر زمان از بازی توپ ۸ را به بیرون از میز پرتاب کند.
۴- توپ ۸ را در پاکتی غیر از پاکت اعلام شده بیاندازد.
۵- توپ ۸ را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند . (جز در زمان پخش و شروع گیم )

گیم مساوی (stalemate):

چنانچه پس از سه ضربه متوالی برای هر بازیکن (مجموعاً ۶ ضربه) داور نظر دهد (در صورت نبودن داور با توافق دو بازیکن) که در پاکت انداختن یک توپ و یا حرکت آن موجب باخت گیم می شود، آن گیم مساوی اعلام شده و کلیه توپ ها را مجدداً مثل شروع گیم در روی میز چیده و بازیکنی که آن گیم را شروع کرده، دوباره توپ ها را پخش نماید و این قانون بدون توجه به اینکه چه توپ هایی در روی میز باقی باشد قابل اجراست.

پایان بازی

در قسمت قبل شرایط بردن بازی توضیح داده شد. باید توجه کنید که همیشه با وارد کردن توپ شماره ی ۸ به سبد پیروز نمیشوید. اگر شرایط زیر اتفاق بیفتد بازی را میبازید.

۱- اگر بعد از ضربه ی اولیه، و در حین بازی عادی، در پی ضربه ی شما توپ ۸ از میز بیرون بیفتد شما بازی را میبازید.

۲- توپ شماره ی ۸ را وارد سبدی که اعلام کردید نکنید. برای مثال اگر اعلام کردید که میخواهید توپ ۸ را وارد سبد گوشه ی میز کنید ولی به اشتباه آن را وادر سبد دیگری کنید، میبازد.

۳- اگر بازیکن بعد از اولین ضربه و هنگامی که گروه توپ ها مشخص شده و بازی روال عادی را طی میکند توپ شماره ی ۸ را به اشتباه وارد سبد کند میبازد.