شروع پاسور بازی به قرن یازدهم در کشور خلق چین برمی‌گردد. در آن زمان پول‌های چینی دارای چهار شکل مختلف بود و هم‌چنین دارای اعدادی بین ۲ الی ۹ در سه مورد و در یکی اعداد ۱ الی ۹.
چنین تصور می‌شود که اولین کارت های بازی در واقع همان اسکناس‌های چینی بوده‌است که برای موارد شرط‌بندی و بازی نیز از آن‌ها استفاده می‌شده‌ است.

کارت های ورق دارای ۵۲ عدد به نماد ۵۲ هفته سال است با چهار نوع ورق به نماد چهار فصل سال و هریک نماد عناصر چهارگانه است مثلا:
گشنیز نماد هوا و عدالت
پیک نماد آتش و قدرت
خشت نماد خاک و ثروت
دل نماد آب و عشق است.

هر نماد در پاسور دارای ۱۳ عدد است که جمع چهار نماد به همراه جوکر به ۳۶۵ عدد میرسد که نشان دهنده ۳۶۵ روز یکسال میباشد.
تصویر همه شاه ها در پاسور دارای سیبیل میباشد به جز شاه دل که به علت یک اشتباه در تصوریر گری اولیه این کارت شاه دل بی سیبیل ماند.

شاه دل به غیر از نداشتن سبیل، تنها ورقی است که اقدام به خودکشی می کند. در تصاویر شاه دل، او در حال خنجر زدن به گردن خودش است. به همین دلیل به او Suicide King می گویند. تصویر شاه دل از ابتدا به این صورت بوده و برخی هم عقیده دارند دستی که ضربه شمشیر را از پشت به گردن شاه دل وارد می کند متعلق به خودش نیست و احتمالا کار یک شاه دیگر است (چون در ورق، فقط شاه حق داشتن شمشیر دارد). که عشق او موجب نابودی خودش میشود.
هر “شاه” در بازی ورق ، نشانه یکی از پادشاهان بزرگ تاریخ است
شاه گشنیز : اسکندر کبیر
شاه پیک : شاه‌دیوید پادشاه بریتانیا

بیشتر بخوانید : آموزش 4 برگ

شاه پاسور

♣️ گشنیز : نماد هوا و عدالت

♠️ پیک : نماد آتش و قدرت

♦️خشت : نماد خاک و ثروت

♥️ دل : نماد آب و عشق است.

سرباز ها در بازی ورق اسرار مرموزی دارند مثلا :

سرباز گشنیز نشان دهنده Hector شاهزاده تروی
سرباز دل نمایشگر La Hire
سرباز خشت سمبل Ogier ( از دلاوران Charlemagne )
سرباز پیک سمبل Judas Maccabeus ( رهبر قیام یهودیها علیه سوریه ) است.

و اما بی بی ها یا ملکه ها

بی بی گشنیز نمادی از Pallas ( خدای جنگ همان اتنا یونانی ها یا Minerva رومی ها )
بی بی دل نماد Rachel
بی بی خشت نماد Argine ( پیدایش این یک نامعلوم است و اسم هم نوعی بیان لاتین ملکه است )
بی بی پیک نماد Judith است .

شاه ها ، ملکه ها و سرباز ها در کارت های ورق نماد رکن اصلی یک حکومت و دربارها می باشند و سایر اعداد ورق ها نماد مردم عادی با طبقه بندی جامعه هستند.