استراتژی Martingale (دوبرابر کنید)

اینطور شروع میشه که شما روی هر چیزی که شرط بستید مثلا قرمز, با هر مبلغی مثلا ۵ دلار

, اگر باختید دفعه بعد مبلغ شرط رو دوبرابر میکنید که میشه ۱۰ دلار و سپس روی همان

قبلی شرط می بندید که همان قرمز می باشد. اگر مجددا باختید دوباره از همین استراتژی

برای برگرداندن پول خود استفاده میکنید یعنی روی همون قرمز و اینبار با مبلغ ۲۰ دلار. ادامه

اینکار تا جاییست که چرخه روی قرمز بیاید. این استراتژی نیاز به پول کافی دارد تا بتواند هزینه هر زمان دو برابر شود.

ینکار تا جاییست که چرخه روی قرمز بیاید. این استراتژی نیاز به پول کافی دارد تا بتواند هزینه هر زمان دو برابر شود.

استراتژی Grand Martingale را امتحان کنید

این سیستم شرط بندی همان استراتژی Martingale است، اما به جای دو برابر شدن، بازیکن

دو برابر می شود و واحد دیگری را اضافه می کند. “واحد” هر  شرطی که از اول کرده بودید

است. یعنی همان دوال جلو میرود و فقط مبلغ شرط به این صورت درمیاید :  ۱۰ دلار و بعد ۳۰ دلار و بعد ۷۰  دلار و در ادامه به همین صورت.

از استراتژی  James Bond استفاده کنید

این سیستم شامل شرط بندی ۲۰۰ دلار در کل، توزیع به شرح زیر است: ۱۴۰ دلار در تعداد زیاد

(۱۹-۳۶)، ۵۰ دلار در شش شماره (۱۳-۱۸)، و ۱۰ دلار به صفر است. با گسترش دادن شرطهای

شما، این امکان را به شما می دهد که برنده شوید. اگر تعداد بین ۱۹ تا ۳۶ باشد، شما سود

۸۰ دلاری خواهید داشت اگر تعداد بین ۱۳ تا ۱۸ سال باشد، شما یک سود ۱۰۰ دلاری خواهید

داشت و اگر عدد صفر باشد، سود ۱۶۰ دلاری خواهید داشت.تنها راه از دست دادن این است

که اگر عدد بین ۱ تا ۱۲ ظاهر شود، بدین معنی است که ۲۰۰ دلار را از دست می دهید،

در این صورت شما ممکن است از استراتژی Martingale برای خسارت استفاده کنید.

دلاری خواهید داشت اگر تعداد بین ۱۳ تا ۱۸ سال باشد، شما یک سود ۱۰۰ دلاری خواهید

داشت و اگر عدد صفر باشد، سود ۱۶۰ دلاری خواهید داشت.تنها راه از دست دادن این است

که اگر عدد بین ۱ تا ۱۲ ظاهر شود، بدین معنی است که ۲۰۰ دلار را از دست می دهید،

در این صورت شما ممکن است از استراتژی Martingale برای خسارت استفاده کنید.